Sanering

Specialistische werkzaamheden op het gebied van verontreinigde grond worden door Van Geemen vakkundig en zorgvuldig uitgevoerd. Locaties die vaak uit het verleden verontreinigd zijn met giftige stoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zgn. PAK’s), zware metalen, asbest, olie of andere verontreinigingen, worden door ons zorgvuldig aangepakt volgens de huidige geldende normen. Dat kan betekenen dat de vervuiling wordt afgevoerd naar een erkende verwerker of stortlocatie. Ook worden locaties met een gesloten grondbalans gesaneerd en worden vervuilingen herschikt op het terrein en afgedekt met een folie en leeflaag. Het perceel kan na de sanering in gebruik worden genomen voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Sanering

Asbest

Asbest is niet alleen een veelgebruikt materiaal in de bouw, maar is ook veelvuldig toegepast bij bijvoorbeeld schoeiingen en leidingen. Het asbestvrij maken van een terrein of het opnemen van asbestleidingen, zijn werkzaamheden die van Geemen veilig en volgens de geldende richtlijnen uitvoert. Hierin is in de loop der jaren een uitgebreide vakkennis opgebouwd en wij zijn gecertificeerd om dit soort werkzaamheden vakkundig uit te voeren.

Certificering

Voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden, conform de huidige normen, is Van Geemen gecertificeerd conform de volgende BRL certificaten;

  • BRL-SKB 7000, protocol 7001 Uitvoering landbodemsanering met conventionele methoden;

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondsanering garagebedrijf Zaandam
Grondsanering garagebedrijf Zaandam